נהלי הרשמה ולימודים

הוראות כלליות

 • פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית, מותנית במספר נרשמים מינימאלי כפי שנקבע לקורס או לתוכנית. לא נרשמו די תלמידים לתוכנית או לקורס – רשאי המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת להודיע על דחיית מועד פתיחת הלימודים או ביטולם.

 • החלטת המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית בדבר קבלת תלמיד ללימודים יכול שתתבסס בין היתר על  תנאי סף, מבחני מיון, ראיון אישי וכד'. המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת רשאי לקבל תלמידים נוספים במהלך התוכנית/קורס. 

 • המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת רשאי להורות על הפסקת לימודיו של כל תלמיד, בין היתר מסיבות של אי עמידה בדרישות פדגוגיות, אי התאמה, במקרים של התנהגות בלתי הולמת או אי-עמידה אחרת בדרישות הקורס או התוכנית או תקנוניה הכללים של האוניברסיטה, מכל סיבה שהיא. למרכז שיקול דעת שלא לקבל מועמד שלימודיו הופסקו  בעבר מן הסיבות האמורות לעיל, עפ"י נסיבות העניין.

 • בכל שלב רשאי ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת לשנות או להתאים, לפי שיקול דעתו, מרצים או נושאי לימוד בקורס או בתכנית. 

 • לוח הזמנים וסדר הלימודים של הקורס/תוכנית נתון לשינויים מעת לעת. ושינויים אלו מחייבים את משתתפי הקורס/תכנית.

 • כללו הקורס או התוכנית מטלות פרויקט או פרקטיקום – הרי שהשעות לביצוען הינן עבודה על בסיס עצמאי, אישי/קבוצתי- ויתכן שיהיו מעבר לשעות ההוראה הפרונטלית בקורס.

 • נקבעו לגבי קורס או תכנית ספציפיים, כללי הרשמה וחיוב – יגברו אותן הוראות על האמור בכללי  ההרשמה הכללים. 

 • על התלמיד להיות נוכח בשיעורים בקורס/בתוכנית וכן לעמוד במטלות הקורס/תוכנית שיידרש לכך.

 

גמול השתלמות

 • המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת מוכר על-ידי משרד החינוך כ"מוסד מאושר" לצורך גמול השתלמות.

 • ככלל, קורס/תוכנית הגם שהוכר באופן עקרוני כמקנה גמול השתלמות, מחוייב להתנהל לפי כללי הועדות הגמול השונות והזכאות לתעודה הינה בהתאם לתנאי וועדות הגמול. 

 • המרכז יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו לנהל הקורס בהתאם לכללי וועדות הגמול השונות באופן שמקנה גמול השתלמות לזכאים לכך.  המרכז יודיע בכתב ללומדים, לפני תחילת הלימודים, האם הקורס מנוהל על פי נהלי וועדות הגמול. אי קבלת הודעה כאמור הינה כהחלטה על ניהול הקורס שלא על-פי נהלים אלו. 

 • מסר המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת הודעה ללומדים כי הקורס מנוהל לגמול – על כלל הלומדים בקורס לחתום על מידעון נהלי הגמול עם תחילת הקורס ולעמוד בהוראותיו.

 • היה והמרכז בחר, לפני תחילת הלימודים, שלא לנהל קורס בהתאם לנהלי וועדות הגמול  – לא תהיה לנרשמים  כל טענה כלפי המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת בשל כך.
  היה והנרשם  התנה את הרשמתו לקורס בניהולו לגמול השתלמות יוחזר לנרשם מלא שכ"ל, כמפורט בחזרי שכ"ל להלן.

 • באחריות המשתתף לבחון  את זכאותו  הפרטנית לגמול השתלמות בכלל, ובקורס הנבחר בפרט ,  וכן את התנאים להכרה בזכאותו הפרטית  לגמול השתלמות  (לדוגמה דרישה לציון /הגשת עבודה).  היה וקיימת דרישה מיוחדת לצורך הכרה בגמול יודיע על כך המועמד מראש ובכתב למרכז. המרכז יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו (ואינו מחוייב) להיענות לבקשות  המיוחדות לצורך הכרה בגמול השתלמות ובלבד והפנייה תבוצע מראש  ובכפוף לאישור המרכז בכתב.

זכאות לתעודה

 • תעודת המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת תינתן לתלמיד שיעמוד בהצלחה בדרישות  הקורס/התוכנית כמפורט בסילבוס הקורס/תוכנית.

 • חובת נוכחות –נדרשת עמידה  בחובת הנוכחות, בהתאם לרשום הסילבוס בכל קורס/ תכנית.   במידה ולא נקבע אחרת בסיליבוס כאמור חובת הנוכחות עומדת על 80% לפחות . חתימה על דף הנוכחות המועבר במהלך השיעור הינה האסמכתא היחידה לנוכחות בשיעור. 

 • חובת נוכחות במקרים של קורסים/תכניות לגמול השתלמות תהיה בהתאם לכללי ועדות הגמול.

 • תעודת המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת בקורס או בתוכנית המנוהלים לגמול השתלמות, יינתנו  בכפוף לעמידת המשתתף בנהלי ועדות גמול ההשתלמות. זכאות לתעודה המוכרת לגמול,  תוענק למשתתף על-פי כללי הגמול.

 • מובהר כי לא תינתן תעודת סיום לתלמיד בתכנית/קורס ששכ"ל בגינו לא שולם במלואו מכל סיבה שהיא, בין שההתחייבות לתשלום שכ"ל הינה של התלמיד ובין של צד ג' ולמרכז קיימת הזכות לדרוש את שכר הלימוד במלואו . 

 • למרות האמור לעיל-במקרים חריגים ניתן יהיה לפנות לוועדת הוראה של המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת שהחלטתה תהיה סופית בעניין.

 

שכר לימוד

 • שכר הלימוד כולל את דמי הרישום לקורס/תוכנית. גובה שכה"ל הינו כמפורט בכל סילבוס. תשלום מלוא שכר הלימוד יוסדר בעת הרישום. 

 • הנחות מתעריף שכ"ל בהתאם למדיניות ההנחות של המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת הינן מתעריף שכ"ל המלא. אין כפל הנחות.

 

ביטול הרשמה, חיוב והחזרי שכר לימוד

 • דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה.

 • תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית עד שבועיים לפני תחילת הלימודים יהא זכאי להחזר שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום. 

 • תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית שבועיים לפני תחילת הלימודים ועד לאחר המפגש הראשון, יהא זכאי להחזר כספי של שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום ובניכוי-5% מתעריף שכ"ל המופיע בסילבוס הקורס/התכנית ובניכוי עלות ספרי הלימוד ככל שקיימת. 

 • החזר שכ"ל, כאמור לעיל, יבוצע בתוך 45 ימי עסקים ובהתאם לנהלי אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 • תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס ובתוכנית לאחר המפגש השני ואילך לא יהא זכאי  להחזר כספי של שכר הלימוד.

 • כביטול השתתפות תחשב רק הודעה בכתב למרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, בדואר אלקטרוני, ובלבד שקבלתה אומתה בדוא"ל חוזר. המועד הקובע הינו מועד קבלת הודעת הביטול .  

 • למרות האמור לעיל, במקרה של ביטול הקורס או התוכנית על-ידי המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת, יוחזר לתלמידים שנרשמו שכר הלימוד במלואו, כולל דמי הרשמה, ככל ששולם על-ידם, והם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו.

 • למרות האמור לעיל- היה ולומד התנה את הרשמתו לקורס בניהולו לגמול השתלמות והמרכז בחר שלא לקיים הקורס לגמול השתלמות יוחזר לנרשם מלא שכ"ל.

 • מובהר כי לא תתאפשר הקפאת לימודים/השלמת לימודים/מפגשים  במועד שאינו  מועד הקורס המקורי. 

 • למרות כל האמור בכללים אלו – מקרים חריגים יועברו לבחינה של ועדת הוראה של המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית אילת שהחלטתה תהיה סופית בעניין.  

 

לקבלת פרטים ולהרשמה:

משרדי אוניברסיטת בן-גוריון אילת המרכז ללימודי מכינה והכשרה מקצועית: רחוב ששת הימים 162, אילת.
טלפון רב קווי: 1-800-202-092

דילוג לתוכן